تاثیر رنگ لباس بر روحیه کودک

رنگ لباس کودک دخترانه از دید تجربی اولین رنگ ، در زمان پیدایش هستی آبی آسمانی و پس از آن آبی دریایی ، سپس سبز کلروفیلی و بعد گیاهان ...

ادامه مطلب