تاثیر طبیعت در پرورش هوش و تفکر کودکان

تاثیر طبیعت در پرورش هوش و تفکر کودکان

انسان  به صورت غریزی به سمت طبيعت و ساير موجودات زنده  کشیده میشود. در اين بين بچه ها بازى در طبیعت دســت نخــورده را، به علت تنــوع...

ادامه مطلب